Prijateljski centri za mlade


 

U toku adolescencije pred mladom osobom se nalaze različiti izazovi. Uspjeh u školi, prihvatanje od strane svojih vršnjaka, odnos sa roditeljima, želja za svojevrsnom autonomijom i pronalazak svog mjesta i uloge na svijetu.

 
Ovo su samo neki od izazova sa kojima mlada osoba treba da se nosi, a koje zajedno jednom riječju nazivamo – odrastanjem.
Ukoliko mlada osoba naiđe na neku od prepreka u procesu odrastanja, jako je važna podrška roditelja, nastavnika, ali i zdravstvenih radnika.
Prijateljski pristup u radu sa mladima, nesumnjivo je najbolji pristup za uspostavljanje zdravog odnosa koji će ohrabriti mladu osobu da koristi zdravstvene usluge, jer kada ona jednom u zdravstvenom timu pronađe “prijatelje”, ne samo da će intenzivnije koristiti zdravstvene usluge, već će to svoje pozitivno iskustvo prenijeti i na svoje vršnjake.
Na kraju, mlada osoba će ohrabriti svoje prijatelje da posjete centar koji pruža prijateljske usluge, što nam je svima zajednički cilj na polju prevencije i pružanja zdravstvenih usluga mladima.
Prijateljski centri za mlade pružaju usluge informisanja, edukacije, psihološkog savjetovanja i ginekoloških pregleda mladima od 14 do 25 godina.
Specifičnosti ovih centara su:

 • Prijateljski pristup prema klijentima
 • Stavovi bez osuđivanja i predsrasuda prema mladim ljudima
 • Povjerljivost
 • Poštovanje prava klijenata
 • Besplatno pružanje usluga

Prijateljski pristup prema mladim ljudima podrazumijeva pružanje raznovrsnih i kvalitetnih usluga koje su dostupne, pristupačne, povjerljive, besplatne, kvalitetne i prihvatljive za ovu populaciju.
Ovakav pristup vodi računa o specifičim potrebama mladih uključujući marginalizovane i društveno isključene grupe i omogućava im dostupnost usluga bez bilo kakvog vida diskriminacije.
Prijateljski centri za mlade promovišu zdrave stilove života i brigu o vlastitom zdravlju, zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi, uključujući prevenciju HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija.

Šta podrazumijeva prijateljski pristup

 • Poziv klijentu/ici da govori i postavlja pitanja, garantujući privatnost
 • Stavljanje do znanja klijentu/ici da želite da ga/je slušate
 • Objašnjavanje klijentu/ici da je potrebno da govori otvoreno kako bi mu/joj mogli pomoći
 • Razjašnjavanje specifičnih potreba klijenta/ice i koji metod zadovoljava te potrebe
 • Obezbijeđivanje klijentu/ici dostupnost informacijama i savjetovanje
 • Davanje preporuka koje se baziraju na specifičnim potrebama klijenta
 • U posebnim slučajevima korištenje kliničke prakse

Prava klijenata:

 • Pravo na informaciju o prednostima i dostupnosti različitih usluga vezanih za seksualno i reproduktivno zdravlje i o pravima koja se odnose na ove usluge
 • Pravo na pristup uslugama bez obzira na pol, seksualnu orijentaciju, bračni status, dob, religijska ili politička uvjerenja, etničku pripadnost, rasu ili nedostatke
 • Pravo na izbor da sam odluči kako, kada i na koji način da planira svoju porodicu
 • Pravo na sigurnost od neplanirane trudnoće, polno prenosivih infekcija i nasilja
 • Pravo na privatnost u toku savjetovanja i pružanja usluga
 • Pravo na povjerljivost koja mu/joj osigurava da sve lične informacije ostanu zaštićene
 • Pravo na dostojanstvo tj. ponašanje sa poštovanjem, suosećanjem, ljubaznošću i bez  osuđivanja
 • Pravo na udobnost u toku primanja usluga
 • Pravo na kontinuitet u primanju usluga vezanih za seksualno i reproduktivno zdravlje
 • Pravo na mišljenje da slobodno izrazi svoj stav o pruženim uslugama

Savjetovanje

Posebnu ulogu u pružanju usluga mladim ljudima predstavlja savjetovanje. Savjetovanje je proces pružanja podrške i pomoći radi unapređenja kvaliteta života na ličnom, emocionalnom i profesionalnom planu.
Nakon savjetovanja mladi ljudi postaju zadovoljni, spremniji za suočavanje sa životnim teškoćama, za razumijevanje drugih i za ostvarivanje bliskosti s njima.
Savjetovanje predstavlja sastavni dio usluga koje se pružaju svakoj mladoj osobi koja kontaktira  Prijateljski centar.
Razlikuje se savjetovanje informativno-edukativnog karaktera ili dugoročno savjetovanje kada je u pitanju:

 • Odlučivanje klijenta/ice (koju metodu kontracepcije da koristi)  kad  ima potrebe i želju da koristi neki metod kontracepcije
 • Pomoć klijentu/ici da napravi informisan i slobodan izbor kontraceptivnog metoda
 • Upoznavanje klijenta/ice sa izabranim metodom kontracepcije
 • Upotreba  izabrane metode kontracepcije
 • Informisanje klijenata o spolno prenosivim infekcijama ili HIV infekciji
 • Pomoć ženi (djevojci) pri odluci da li prekinuti neplaniranu trudnoću
 • Odgovaranje na pitanja o seksualnosti i seksualnim odnosima vezanim za seksualno i reproduktivno zdravlje
 • Ostala pitanja bitna za mlade ljude (partnerski odnosi, nasilje, emocionalna napetost, komunikacijske vještine i sl.)

Potrebe pružaoca usluga

Istovremeno sa poštivanjem prava klijenata, menadžeri u zdravstvenim ustanovama trebaju voditi računa o potrebama zdravstvenih radnika kako bi se osigurao kvalitet usluga. Na taj način će se zadovoljiti prava klijenata i održati kredibilitet i reputacija određenog programa.
U tom slučaju, da bi se zadovoljile potrebe zdravstvenih radnika, neophodno je da se pažnja posveti slijedećim pitanjima:

 • Potreba za obukom
 • Potreba za informacijom
 • Potreba za infrastrukturom
 • Potreba za materijalom
 • Potreba za vođstvom
 • Potreba za podrškom
 • Potreba za poštovanjem
 • Potreba za ohrabrenjem
 • Potreba za povratnom informacijom
 • Potreba za samoizražavanjem

Izvor: Asocijacija “XY”

CATEGORIES
Podijelite ovoSviđa ti se post ? Zaprati nas na Facebooku!